VÁŠ KOŠÍK JE PRÁZDNÝ

NOVINKA: Katalogy obsahující více než 1000 položek s možností okamžité objednávky ZOBRAZIT

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky:

I. Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí výhradně pro nákup v internetovém obchodě www.klasickynabytek.cz. Internetový obchod provozuje Jaroslav Vokůrka, Výmol 381, 783 14, Bohuňovice, IČ: 11552158, DIČ: CZ6004052186. Tyto obchodní podmínky specifikují a vymezují práva a povinnosti Prodávajícího a zákazníka nakupujícího v internetovém obchodě www.klasickynabytek.cz (dále jen Kupující).

II. Doba dodání
Po potvrzení objednávky emailem je objednávka považována za platnou a zaevidována Prodávajícím. Zboží je expedováno v co nejbližším možném termínu následujícím po připsání kupní ceny na bankovní účet Prodávajícího, v závislosti na zvoleném způsobu dodání v okamžiku objednávky zboží. Pokud Prodávající není schopen provést expedici v této lhůtě, je povinen kontaktovat Klienta. Za konečnou dodávku zboží nese zodpovědnost dopravce, dle výběru Kupujícího.

III. Doprava a placení
Pro zasílání zboží Prodávající využívá služeb General Parcel Čechy, spol. s r.o., TOPTRANS EU, a.s. a vlastní firemní dopravu. Kupující přijimá platbu výhradně v hotovosti nebo převodem na účet. Dobírka není přijímána. Cena dopravy při objednávce nad 50000,- Kč se řídí individuální dohodou.

Slovensko
Prodávající je schopen dodat zboží i do Slovenské republiky. Tento typ dodání je závislý na předběžné dohodě s Prodávajícím.

IV. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.klasickynabytek.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem převzetí objednaného zboží Kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.klasickynabytek.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7. Prodávající prohlašuje, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu www.klasickynabytek.cz, pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců a splňuje veškeré předpisy a normy potřebné pro prodej v České republice.
8. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné a to včetně 20% DPH.
9. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle Prodávající informaci na e-mailovou adresu Kupujícího.

V. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Podle § 53, odstavce 6 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, Prodávající obratem Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle § 53, odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb, občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Zboží vrácené zasláním na dobírku nebude přijato!

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.klasickynabytek.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je Kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může Kupující bez souhlasu Prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s Prodávajícím.
4. Prodávající a Kupující se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky tak, jak je ustanoven ve sbírce zákonů, především potom zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

Reklamační řád:

1. Veškeré reklamace zboží zakoupeného v elektronickém obchodě www.klasickynabytek.cz jsou vyřízeny podle tohoto reklamačního řádu a platných zákonů České republiky.
2. Kupující je povinen po převzetí zboží jej prohlédnout a o případných závadách bez zbytečného odkladu informovat provozovatele elektronického obchodu.
3. Zjištěné závady kupující oznámí prostřednictvím e-mailu na adresu obchod@klasickynabytek.cz, přičemž popíše vady a jejich projevy.
4. Prodávající je povinen kupujícího informovat nejpozději do pěti dnů od obdržení e-mailu s reklamací o způsobu vyřízení reklamace.
5. Bude-li reklamaci vyhověno (neodporuje-li podmínkám uvedeným v bodu 7 a 8), je kupující povinen prokázat vlastnictví zboží prostřednictvím kopie faktury a dokladu o převzetí a zaplacení zboží, jehož vady reklamuje.
6. Kupující je povinen zboží přijaté k reklamaci zaslat kompletní tak, jak jej převzal od provozovatele elektronického obchodu, tedy v originálním obalu či jiném obalu stejné kvality a včetně všech součástí dodávky. Za nevhodně zabalené zásilky dopravce neručí. Výrobce zpravidla neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě, i když závada byla prokázána před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nevhodném obalu nebude brán zřetel.
7. Provozovatel neodpovídá za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takto způsobené závady se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
8. Záruční doba běží ode dne převzetí zboží kupujícím a standardně je stanovena na 2 roky.
9. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
10. Provozovatelem obchodu je Jaroslav Vokůrka, Výmol 381, 783 14, Bohuňovice, IČ: 11552158, DIČ: CZ6004052186.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu obchod@klasickynabytek.cz .
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrhprostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresuadr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.


Ochrana osobních údajů:

1. Provozovatel elektronického obchodu prohlašuje za důvěrné veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní čísla, e-mailovou adresu a poštovní adresu). Zavazuje se řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Provozovatel elektronického obchodu prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v bodě 1) nebudou zveřejněny. Poskytnuty třetí osobě, či jinak zneužity.
3. Provozovatel elektronického obchodu prohlašuje, že údaje uvedené v bodě 1) shromažďuje z interních obchodních, statistických, logistických a marketingových důvodů.
4. Bude-li nutné poskytnout údaje zákazníka uvedené v bodě 1) dodavateli, provozovatel obchodu se zavazuje předat tyto informace až po odsouhlasení zákazníkem. Tento bude dotázán telefonicky nebo e-mailem.
5. Využitím služeb provozovatele elektronického obchodu zákazník souhlasí se shromažďováním údajů uvedených v bodě 1). Tyto údaje jsou nadále ukládány v databázi. Zákazník má právo požadovat výmaz údajů z databáze písemnou formou na obchod@klasickynabytek.cz.
6. Za zneužití přístupového hesla a případné následné zneužití údajů nenese provozovatel obchodu žádnou zodpovědnost.
7. Provozovatelem obchodu je Jaroslav Vokůrka, Výmol 381, 783 14, Bohuňovice, IČ: 11552158, DIČ: CZ6004052186.

Jste příznivci stylového nábytku? Nechte se inspirovat našimi radami a tipy!

Napsali o nás

Najdete nás na